وبلاگ درسی و تفریحی و اموزشی کلاس اول دبیرستانی ها

ekh_school

jamal

ekh_school

http://ekh_school.loxblog.com

وبلاگ درسی و تفریحی و اموزشی کلاس اول دبیرستانی ها

نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی

وبلاگ درسی و تفریحی و اموزشی کلاس اول دبیرستانی ها

باسلام.به وبلاگ کلاس اولی های مدرسه امام خمینی درگهان خوش آمدید . وبلاگ ما جز فعالیت های اموزشی و درسی شامل مباحث دیگری نیز می باشد می گین چی ؟! به زودی ................... لطفا از تمامی صفحات دیدن نمایید. این وبلاگ مخصوص گیاهدانی ها می باشد

وبلاگ درسی و تفریحی و اموزشی کلاس اول دبیرستانی ها

کاربر مهمان، خوش آمديد! امروز
فهرست اصلی
لینکهای سریع
صفحه اول
آرشیو
ایمیل
موضوعات

آرشیو مطالب

لینکستان
آرشیو تماس با ما


نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی

پر سش های چهار گزینه ای

1. کدام مورد تعامل اجتماعی نیست : درس دوم

الف-گوش دادن به درس معلم ¨ ب-خوردن بیسکویت ¨ ج-صحبت با مادر ¨ د-لبخند زدن به همکلاسی ¨

2. کدام مورد تعامل اجتماعی محسوب میشود ؟ درس دوم

الف-روزنامه خواندن ¨ ب- گوش دادن به رادیو ¨ ج-درد دل کردن با دوست ¨ د-خواندن کتاب¨

3. کدام "ما" سطحی محسوب میشود؟ درس دوم

الف-"مای"هم کلاسی ¨ ب-"مای"خانواده ¨ ج-"مای"گروه سرود ¨ د- "مای"تماشاگران سینما¨

4. کدام مورد هنجار نیست؟ درس سوم

براي مشاهده بقيه سوالات روي ادامه متن كليك كنيد
الف-سلام کردن¨ ب- گفتگو با دوست ¨ ج- احوالپرسی با دوست ¨ د- یگانه پرستی ¨

5. کدام مورد ویژگی دوران نوجوانی است؟ درس چهارم

الف-به خانواده متکی است ¨ ب- نقش انفعالی دارد ¨ ج- به عضویت گروههای مختلف در میاید ¨ د- فقط عضو گروه خانواده است ¨

6. "داشتن شخصیت متزلزل" پیامد کدام آسیب گروه است؟ درس ششم

الف- مطلق گرایی ¨ ب- دو گانگی ارزشی ¨ ج- بیگانگی با جامعه ¨ د- تبعیت بی چون و چرا¨

7."تبدیل شدن به فردی نا بهنجار"پیامد کدام آسیب گروه است؟ درس ششم

الف- مطلق گرایی ¨ ب- دو گانگی ارزشی ¨ ج- بیگانگی با جامعه ¨ د- تبعیت بی چون و چرا¨

8."نپذیرفتن انتقاد" پیامد کدام آسیب گروه است؟ درس ششم

الف- مطلق گرایی ¨ ب- دو گانگی ارزشی ¨ ج- بیگانگی با جامعه ¨ د- تبعیت بی چون و چرا¨

9."داشتن حالت پرخاشگری" پیامد کدام آسیب گروه است؟ درس ششم

الف- مطلق گرایی ¨ ب- دو گانگی ارزشی ¨ ج- بیگانگی با جامعه ¨ د- تبعیت بی چون و چرا¨

10."از دست دادن توانایی اندیشیدن" پیامد کدام گروه است؟ درس ششم

الف- مطلق گرایی ¨ ب- دو گانگی ارزشی ¨ ج- بیگانگی با جامعه ¨ د- تبعیت بی چون و چرا¨

11. کسی که نمیتواند تصمیم مستقل بگیرد ، دچار کدام آسیب گروه است؟ درس ششم

الف- مطلق گرایی ¨ ب- دو گانگی ارزشی ¨ ج- بیگانگی با جامعه ¨ د- تبعیت بی چون و چرا¨

پرسش های کامل کردنی

12. به شناختی که حاصل تجربه ما در زندگی اجتماعی است ...................می گوییم. درس اول

13. به شناختی که حاصل مطالعه دقیق رفتار انسان و جوامع مختلف است ................می گوییم. درس اول

14.به رفتارهایی که فرد باید انجام دهد و در صورت رعایت نکردن مجازات می شود....................می گویند. درس سوم

15. برای مسلمانان .................یک ارزش محسوب می شود. درس سوم

16. به اموری که برای گروه اهمیت دارد ..................گفته می شود. درس سوم

17. حد هماهنگی و تعارض را در جامعه .................مشخص می سازد. درس چهارم

18.عضویت در گروه برای فرد .................خاصی به دنبال دارد. درس پنجم

19. در دوره نوجوانی گروه پایگاهی است که فرد از طریق آن ..............و.............. عمل می کند. درس پنجم

20. "تردید نسبت به ارزش های جامعه" یکی از پیامد های ..................است. درس ششم

21. "بی اعتقادی نسبت به ارزش های جامعه" یکی از پیامد های .................می باشد. درس ششم

22. کسی که در مورد گروه خود انتقاد نمی پذیرد به ...................دچار است. درس ششم

پرسش های تشریحی

23. نتایج شناخت نادرست از محیط اجتماعی را بنویسید: درس اول

24. یک مثال برای شناخت نادرست از محیط اجتماعی بنویسید: درس اول

25. شناخت حاصل از زندگی اجتماعی چگونه شناختی است؟ درس اول

26. شناخت علمی چگونه شناختی است؟ درس اول

27. یک مثال بزنید که در آن تفاوت شناخت علمی با شناخت حاصل از زندگی مشخص شود. درس اول

28."انسان بالطبع اجتماعی است" یعنی چه؟ درس دوم

29. تعامل اجتماعی را با یک مثال تعریف کنید. درس دوم

30. نحوه شکل گیری ما را توضیح دهید: درس دوم

31. نحوه شکل گیری گروه را توضیح دهید : درس دوم

32. هنجار را تعریف کنید. درس سوم

33. برای گروه دوستی دو هنجار مثال بزنید: درس سوم

34. ارزش را تعریف کنید: درس سوم

35. برای گروه مسلمانان و گروه سرزمینی یک ارزش مثال بزنید: درس سوم

36. کسی که خود را ایرانی میداند چه هنجار هایی را باید رعایت کند؟( دو مورد) درس سوم

37. یک مثال بزنید که در آن تضاد بین گروهها مفید باشد . درس چهارم

38. یک مثال بزنید که در آن تضاد بین گروهها مضر و زیانبار باشد . درس چهارم

39. گروه ملت را تعریف کنید. درس چهارم

40. در درون گروه ملت چه گروههایی وجود دارند؟ درس چهارم

41. دو مثال بزنید که در آن ارزش برخی گروهها با گروه ملت مغایر است: درس چهارم

42. چگونه هر فردی خود را در آینه دیگران می بیند؟ با مثال توضیح دهید. درس پنجم

43. ویژگی گروه در دوره نوجوانی را بنویسید: درس پنجم

44. تفاوت دوره نوجوانی با دوره کودکی را بنویسید: درس پنجم

45. آسیب های گروه را نام ببرید: درس ششم

46. آسیب دو گانگی ارزشی را توضیح دهید: درس ششم

47. دو مورد از پیامد های دو گانگی ارزشی را بنویسید : درس ششم

48. آسیب مطلق گرایی را توضیح دهید : درس ششم

49. دو مورد از پیامد های مطلق گرایی را بنویسید . درس ششم

50. آسیب بیگانگی از جامعه را توضیح دهید : درس ششم

51. دو مورد از پیامد های بیگانگی از جامعه را بنویسید. درس ششم

52. آسیب تبعیت بی چون و چرا را توضیح دهید. درس ششم

53. دو مورد از پیامد های تبعیت بی چون و چرا را بنویسید. درس ششمفصل دوم

پرسش های چهار گزینه ای

1. کدام از نقش های زیر را خودمان می پذیریم؟ درس اول

الف- دختر بودن ¨ ب- کرد بودن ¨ ج- ایرانی بودن ¨ د- دانشجو بودن ¨

2. کدام یک از نقش های زیر را به ما نسبت می دهند؟ درس اول

الف- کرد بودن ¨ ب- دانش آموز بودن ¨ ج- معلم بودن ¨ د- زرنگ بودن ¨

3. تقسیم کار در جامعه برای چه چیزی به وجود آمده است؟ درس دوم

الف- بقای زندگی جمعی ¨ ب- آسان شدن کارها ¨ ج- تحقق ارزشها ¨ د- موارد الف و ج

4. کدام مورد آرمان اجتماعی محسوب نمی شود؟ درس دوم

الف- راه یافتن به دانشگاه ¨ ب- عدالت ¨ ج- آزادی ¨ د- دفاع از مظلومان ¨

5. کدام یک از موارد زیر نظام محسوب نمی شود؟ درس سوم

الف- ساعت ¨ ب- یجچال ¨ ج- خانواده ¨ د- اتومبیل ¨

6. از موارد زیر ،کدامیک جریان جامعه پذیری محسوب می شود؟ درس پنجم

الف- درس دادن معلم در کلاس ¨ ب- نماز خواندن ¨ ج- احترام به والدین ¨ د- لباس پوشیدن ¨

7. کدام مورد از موارد کنترل اجتماعی به حساب می آید ؟ درس پنجم

الف- جریمه کردن راننده متخلف ¨ ب- دادن نمره بیست به دانش آموز ¨

ج- کمک کردن به والدین¨ د- خواندن درس ¨

پرسش های کامل کردنی

8. نقش های مختلف در یک گروه ........................بهم وابسته هستند. درس دوم

9. تقسیم کار در جامعه برای ...................یا .......................به وجود آمده است. درس دوم

10. به ارزش های مشترکی که هر جامعه ای برای رسیدن به آن تلاش می کند.................. می گویند درس دوم

11. آزادی و عدالت از نمونه های ...................هستند. درس دوم

12. به نظام هایی که جزیی از نظام های اجتماعی بزرگتر هستند.................می گویند. درس چهارم

13. آماده شدن فرد توسط جامعه برای به عهده گرفتن نقش ها ..................نام دارد. درس پنجم

14. بلند شدن به احترام بزرگ ترها نمونه ای از ........................به حساب میاید. درس پنجم

15. جریمه کردن راننده متخلف نمونه ای از ....................به حساب میاید. درس پنجم

16. سرزنش فرزندان توسط والدین نمونه ای از .................. به حساب میاید. درس پنجم

17. اجتماعی کردن افراد از طریق مجازات ................. نام داررد. درس پنجم

پرسش های تشریحی

18.نفش را تعریف کنید. درس اول

19.چهار نقش برای خانواده مثال بزنید. درس اول

20.نقش ها به چند دسته تقسیم می شوند؟برای هر کدام یک مثال بزنید. درس اول

21.تکالیف نقش یعنی چه؟ درس اول

22.حقوق نقش را تعریف کنید. درس اول

23.وابستگی متقابل نقش ها را توضیح دهید. درس دوم

24.وابستگی متقابل نقش ها موجب چه چیزی می شود؟ درس دوم

25.چرا تقسیم کار در جامعه به وجود آمده است؟ درس دوم

26.آرمان اجتماعی را تعریف کرده و دو مثال برای آن بزنید: درس دوم

27.دو مثال بزنید که افراد در آن برای رسیدن به هدف خود ،بین خود تقسیم کار کرده باشند: درس دوم

28.نظام را تعریف کنید . درس سوم

29.نظام اجتماعی را تعریف کنید. درس سوم

30.یک نظام اجتماعی مثال زده و دو نقش برای آن بنویسید. درس سوم

31. نظام اجتماعی کل را تعریف کنید. درس چهارم

32.خرده نظام چیست؟ درس چهارم

33.آیا ممکن است که یک نظام اثر نامطلوبی نیز برای جامعه داشته باشد؟مثال بزنید. درس چهارم

34. به چه نظامی ،نظام اجتماعی متعادل می گویند؟ درس چهارم

35.برای نظام اجتماعی متعادل ،یک مثال بزنید. درس چهارم

36.در چه صورت ،یک نظام اجتماعی دچار عدم تعادل می شود؟ درس چهارم

37.مثالی بزنید که در آن ،نظام اجتماعی دچار عدم تعادل شده باشد . درس چهارم

38.جامعه پذیری را تعریف کنید. درس پنجم

39.برای جامعه پذیری دو مثال بزنید. درس پنجم

40.جامعه افراد را به چند شکل اجتماعی می کند؟ درس پنجم

41.درونی کردن ارزشها را تعریف کنید. درس پنجم

42.برای جریان درونی کردن ارزشها یک مثال بزنید. درس پنجم

43.کنترل اجتماعی را تعریف کنید. درس پنجم

44.برای کنترل اجتماعی یک مثال بزنید. درس پنجم

پر سش های چهار گزینه ای

1. کدام یک ملاک تمایز گرو هها از یکدیگر نیست؟ درس اول

الف- میزان نظم گروهی ¨ ب- میزان دوام و پایدازی ¨ ج- بزرگ یا كوچک بودن ¨ د- اشتغال و بهداشت

2. کدام یک از تاثیرات خانواده بر نظام اجتماعی كل نیست؟ درس دوم

الف- اجتماعی کردن فرزندان ¨ ب- پیدا کردن کار برای فرزندان ¨ ج- مراقبت از کودکان ¨ د- تولید نسل ¨

3. كدام یک از عوامل کم بودن رشد جمعیت در گذشته نبود؟ درس دوم

الف- پايين بودن بهداشت ب- بيماريهاو قحطي و سيل ج- رشد بهداشت د- پايين بودن انتظارات

4. تغییر فرهنگ موجب چه چیزی شده است؟ درس دوم

الف- تغییر نظام تقسیم کار ¨ ب- رشد بهداشت ¨ ج- طولانی بودن دوره مصرف کنندگی فرزندان ¨ د- بالا رفتن سطح انتظارات ¨

5. کدام یک از آثار نامطلوب رشد جمعیت نیست؟ درس دوم

الف- كاهش سطح رفاه ب- كاهش امكانات بهداشتي ج- كاهش امكانات تفريحي د- رشد اقتصادي

6. جمله "جوانان خود سر هستند " نشان دهنده چه چیزی است؟ درس پنجم

الف- تفاوت انتظارات ¨ ب- ناسازگاری والدین و فرزندان ¨ ج- تفاوت در اجتماعی شدن ¨ د- برآورده نشدن انتظاراتپرسش های کامل کردنی

7.رابطه افراد در خانواده ...................و گسستن آن .................... است. درس اول

8.تغییر فرهنگ موجب ................... شده است. درس دوم

9.رشد بهداشت موجب ....................شده است. درس دوم

10.فرد نه تنها از نظر جسمی به خانواده مدیون است ،بلکه از نظر ............و............ نیز تحت تاثیر خانواده قرار دارد. درس سوم

11.وجه مشترگ اختلافات زن و شوهر .................... می باشد. درس چهارم

12.وجه مشترک اختلافات والدین و فرزندان ...................... می باشد. درس پنجمپرسش های تشریحی

13. ملاک تمایز برای گروهها از یکدیگر بنویسید: درس اول

14. تفاوت گروه خانواده با سایر گروهها در چیست؟ درس اول

15. چرا میتوان خانواده را یک نظام اجتماعی به حساب آورد؟ درس اول

16. خانواده را از چند جهت میتوان بررسی کرد؟ درس اول

18. در خانواده چه نقش هایی وجود دارد ؟چند مثال بزنید. درس اول

19. تاثیرات خانواده بر نظام اجتماعی کل را نام ببرید: درس دوم

20. چرا در گذشته رشد جمعیت زیاد نبود؟ درس دوم

21. چرا امروزه رشد جمعیت زیاد است؟( دو مورد) درس دوم

22. چهار مورد از آثار نامطلوب رشد جمعیت را نام ببرید. درس دوم

23. خانواده چگونه بر شکل گیری شخصیت فرد تاثیر می گذارد؟ درس سوم

24. خانواده چگونه حمایت عاطفی اعضایش را فراهم میکند؟ درس سوم

25. وجه مشترک اختلافات زن و شوهر چیست؟ یک مثال برای آن بزنید . درس چهارم

26. مثالی بزنید که در آن گونه های مختلف اجتماعی شدن موجب اختلاف زن و شوهر شود. درس چهارم

27. چرا افراد به گونه های مختلف اجتماعی می شوند؟ درس چهارم

28. چه عواملی در تفاوت انتظارات بین والدین و فرزندان موثر است؟ انها را نام ببرید. درس پنجم

29.تغییر نقش کودکی به نوجوانی چگونه موجب تفاوت انتظارات و ناسازگاری بین والدین و فرزندان می شود؟ درس پنجم

30. گونه های مختلف اجتماعی شدن چگونه موجب تفاوت انتظارات و ناسازگاری بین والدین و فرزندان می شود ؟ درس پنجم

31. مثالی بزنید که در آن گونه های مختلف اجتماعی شدن موجب ناسازگاری بین والدین و فرزندان شده است. درس پنجم

پرسش های چهار گزینه ای

1. ضرب المثل "حساب حساب است،کاکا برادر " چه چیزی را نشان می دهد؟ درس اول

الف- رابطه اقتصادي ب- رابطه دوستانه ج- روابط اقتصادي و دوستانه د- نظام اقتصادي

2. چه قاعده ای است که حدود منافع مردم را مشخص می سازد؟ درس اول

الف- اقتصادي ب- مالكيت ج- اجتماعي د- دوستانه

3. نام دیگر نظام توزیع چیست؟ درس دوم

الف- کارخانه ¨ ب- بازار ¨ ج- بخش خدمات ¨ د- کارخانه ها ¨

4. کدام خرده نظام از خرده نظام های نظام تولیدی محسوب نمی شود ؟ درس دوم

الف- مدرسه ¨ ب- کارخانه ¨ ج- مزارع ¨ د- صنایع ¨

5. در مرکز نظام پولی و بانکی چه چیزی قرار دارد؟ درس دوم

الف- کارخانه ها ¨ ب- بانک مرکزی ¨ ج- بانک ها ¨ د- صندوق قرض الحسنه ¨

6. در شکل گیری نیازها چه چیزی نقش اساسی دارد؟ درس سوم

الف- ارزشها و فرهنگ جامعه ¨ ب- جریان اجتماعی شدن ¨ ج- امکانات اقتصادی ¨ د- مواردالف وب

7. آشکارترین راه دخالت دولت در امور اقتصادی از کدام طریق است؟ درس سوم

الف- بانک مرکزی ¨ ب- بودجه ¨ ج- سیاست های پولی و مالی ¨ د- هزینه ها ¨

8. روش دخل و خرج دولت را معلوم می کند: درس سوم

الف- بودجه ¨ ب- بانک مرکزی ¨ ج- تورم ¨ د- برنامه

9. فرو پاشی شوروی حاصل چه چیزی بود؟ درس چهارم

الف- سرعت آرام تغییرات در نظام اقتصادی ¨ ب- عدم تعادل رشد صنعت ج- ثبات نسبي نظام سياسي د- موارد ب و ج

10. کدام یک از موارد زیر از پیامد های نامناسب نظام اقتصادی است؟ درس چهارم

الف- تضاد طبقاتی ¨ ب- حفظ حیات مادی ¨ ج- تحول جامعه ¨ د- ایجاد اشتغال ¨

11. شغل یکی از راه های اصلی یروز آن می باشد: درس پنجم

الف- علاقه ¨ ب- خلاقیت ¨ ج- قدرت و نفوذ ¨ د- منزلت اجتماعی ¨

12. اولین شرط انتخاب شغل است : درس ششم

الف- استعداد ¨ ب- داشتن مهارت ¨ ج- علاقه ¨ د- داشتن تجربه ¨

13. پزشکی که در یک مغازه خیاطی کار میکند ،به کدام آسیب نظام اقتصادی دچار است؟ درس هفتم

الف- بیکاری آشکار ¨ ب- بیکاری فصلی ¨ ج- بیکاری پنهان ¨ د- اشتغال کاذب ¨

14. کشاورزی که در بعضی ماههای سال ،کار کشاورزی نمی کند ،چه نوع بیکاری است ؟ درس هفتم

الف- بیکاری آشکار ¨ ب- بیکاری فصلی ¨ ج- بیکاری پنهان ¨ د- اشتغال کاذب ¨

15. کوپن فروشی کدام یک از موارد زیر محسوب می شود ؟ درس هفتم

الف- بیکاری آشکار ¨ ب- بیکاری فصلی ¨ ج- بیکاری پنهان ¨ د- اشتغال کاذب ¨

16. رکود اقتصادی چه زمانی پیش میاید؟ درس هفتم

الف- عرضه بر تقاضا پيشي گيرد ب- تقاضا بر عرضه پيشي گيرد

ج- سودآوري تجارت د- درآمد بيشتر اشتغال كاذب نسبت به توليد كننده

پرسش های کامل کردنی

17. به فعالیت هایی که به تهیه وسایل زندگی اختصاص می یابد ...................... می گوییم . درس اول

18. قواعدی که جامعه برای حفظ یکپارچگی خود تعیین می کند.......................نام دارد. درس اول

19. در مرکز نظام پولی و بانکی ..................قرار دارد. درس دوم

20. آشکارترین راه دخالت دولت در امور اقتصادی از طریق .....................می باشد. درس سوم

21. روش دخل و خرج دولت را ....................معلوم می کند. درس سوم

22. یکی از پیامد های نامناسب نظام اقتصادی .................... است. درس چهارم

23. یکی از وجوه بزرگسال شناخته شدن جوان...................است. درس پنجم

24. یکی ازراههای اصلی بروز خلاقیت ..................می باشد. درس پنجم

25. امروزه اغلب مهارت ها ................و از طریق .................به دست میاید. درس ششم

26. تصوری که از خود و از آنچه باید بشویم داریم.....................نام دارد. درس ششم

27. نوعی از بیکاری که در آن فرد مدتی از سال شغلی ندارد .................نامیده می شود. درس هفتم

28. کوپن فروشی از انواع ...................است. درس هفتم

29. پرستاری که در یک نانوایی کار میکند دچار ...................می باشد. درس هفتم

30. جایگزینی ماشین به جای انسان .................نام دارد. درس هفتم

31. شرایطی که در آن عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد..................نامیده می شود. درس هفتم

پرسش های تشریحی

32. فعالیت اقتصادی را تعریف کنید. درس اول

33. برای فعالیت اقتصادی دو مثال بزنید. درس اول

34. رابطه اقتصادی را تعریف کنید. درس اول

35. تفاوت رابطه اقتصادی با رابطه دوستانه را بنویسید. درس اول

36. قاعده مالکیت را توضیح دهید. درس اول

37. نظام اقتصادی را تعریف کنید. درس اول

38. نظام اقتصادی به چند خرده نظام تقسیم می شود؟ درس دوم

39. نظام تولیدی را تعریف کنید. درس دوم

40. نظام توزیع را شرح دهید. درس دوم

41. پیدایش پول موجب چه چیزی شده است؟ درس دوم

42. نظام پولی و بانکی از چه راههایی به فعالیت اقتصادی شکل می دهد؟ درس دوم

43. با یک مثال رابطه بین اقتصاد و محيط طبيعي را بنویسید. درس سوم

44. در چه جامعه ای ،علم مجالی برای رشد ندارد؟ درس سوم

45. رابطه بین اقتصاد و نظام آموزشی را بنویسید. درس سو م

46. رابطه بین اقتصاد و نیازهای افراد را بنویسید. درس سوم

47. در شکل گیری نیازها چه چیزی نقش اساسی دارد؟ درس سوم

48. بودجه چگونه بر اقتصاد اثر می گذارد؟ درس سوم

49. رابطه بین اقتصاد و نظام خانواده را بنویسید. درس سوم

50. اگر سرعت تغییرات در نظام اقتصادی زیاد باشد ،چه روی می دهد؟ درس چهارم

51. تضاد طبقاتی را شرح دهید. درس چهارم

52. رواج پول پرستی یعنی چه؟ درس چهارم

53. در بحث از رابطه فرد و نظام اقتصادی چند مطلب را باید از یکدیگر تفکیک کرد؟ درس پنجم

54. چرا شرط اصلی ازدواج برای پسران داشتن شغل است؟ درس پنجم

55. چرا رضایت از شغل مسئله مهمی است؟ درس پنجم

56. داشتن مهارت در گذشته به چه صورت بود و چگونه کسب می شد؟ درس ششم

57. امروزه مهارت چگونه است و چگونه کسب می شود؟ درس ششم

58. خویشتن پنداری یعنی چه ؟ درس ششم

59. اگر فردی که از خود تصور مدیر را دارد ،به کارمندی ساده تبدیل شود چه پیش خواهد آمد؟ درس ششم

60. محیط و شرایط اجتماعی چگونه بر انتخاب شغل تاثیر می گذارد؟ درس ششم

61. بیکاری آشکار را تعریف کنید. درس هفتم

62. بیکاری پنهان را تعریف کنید. درس هفتم

63. به چه بیکاری ،بیکاری پنهان می گویند؟ درس هفتم

64. اشتغال کاذب یعنی چه؟ درس هفتم

65. عوامل موثر بر بیکاری را نام ببرید. درس هفتم

66. ماشینی شدن چگونه موجب بیکاری می شود؟ درس هفتم

67. عدم تعادل اقتصادی چگونه موجب بیکاری می شود؟ درس هفتم

68. رکود اقتصادی یعنی چه؟ درس هفتم

69. رکود اقتصادی چگونه موجب بیکاری می شود؟ درس هفتمفصل پنجم

پرسش های چهار گزینه ای

1. کدام یک از موارد زیر از عوامل ایجاد عدم تعادل در نظام اجتماعی است؟ درس اول

الف- مجازات مجرمان ¨ ب- برخورد میان جوامع مختلف ¨ ج- حل و فصل درگیری ها ¨ د-

دفاع از جامعه در مقابل دیگران ¨

2. در راس نظام جمهوری اسلامی چه نقشی قرار دارد؟ درس سوم

الف- رهبری ¨ ب- خبرگان ¨ ج- رئیس جمهور ¨ د- شورای نگهبان ¨

3. کدام یک از وظایف رهبر نیست؟ درس سوم

الف- عزل رئیس جمهور ¨ ب- اعطای نشان های دولتی ¨ ج- فرماندهی نیروهای مسلح ¨ د- اعلان جنگ و صلح ¨

4. از وظایف رئیس جمهور است: درس سوم

الف- انتخاب وزیران ¨ ب- استیضاح وزیران ¨ ج- دادن رای اعتماد به وزیران ¨ د- قانون گذاری

5. وظیفه انطباق قوانین مجلس با شرع و قانون اساسی از وظایف کدام نقش است؟ درس چهارم

الف- رهبر ب- شوراي نگهبان ج- مجلس خبرگان د- رئيس جمهور

6. اشکال مختلف فعالیت سیاسی افراد در جامعه را مشخص می سازد : درس چهارم

الف- تظاهرات و راهپیمایی ¨ ب- قانون ¨ ج- انتخابات ¨ د- احزاب ¨

7. انتخاب کدام نقش، جزء مراجعه به آرای عمومی با واسطه است؟ درس پنجم

الف- انتخاب رئیس جمهور ¨ ب- دادن رای اعتماد به وزیران ¨ ج- انتخاب نمایندگان مجلس ¨

د- انتخاب نمایندگان شورای شهر ¨

8. گام سوم در رای دادن چیست ؟ درس پنجم

الف- تشخیص و ارزیابی ¨ ب- مشخص کردن هدف ¨ ج- بررسی سوابق نامزد مورد نظر ¨

د- شناسایی نامزدها

9. دومین راه برای شناسایی یک نامزد چیست؟ درس پنجم

الف- شناخت مخالفان او ¨ ب- شناخت هواداران او ¨ ج- بررسی سخن رانی های او ¨

د- بررسی سوابق قبلی او ¨

9. کدام یک از عوامل مشروعیت نظام سیاسی نیست؟ درس هفتم

الف- گروه گرایی ¨ ب- کودتا ¨ ج- احترام به قانون ¨ د- خویشاوند گرایی ¨

پرسش های کامل کردنی

10. به مجموعه نقش های سیاسی ......................گفته می شود . درس اول

11. به نظامی که در آن "قانون" مبنای عمل افراد است .................گفته می شود. درس دوم

12. یکی از علل پیدایش نظام قانونی مطرح شدن مفاهیمی نظیر............ و.................. بود. درس دوم

13. به عهده گرفتن نقش صدارت در نظام خود کامه به ..................نیازمند بود. درس دوم

14. انتخاب رهبر به عهده ..................است. درس سوم

15. فرماندهی کل نیروهای مسلح از وظایف نقش .................... می باشد. درس سوم

16. تنفیذ حکم رئیس جمهور از وظایف نقش ....................است. درس سوم

17. اعطای نشان های دولتی از وظایف نقش ....................است. درس سوم

18. کار شورای نگهبان انطباق قوانین مجلس با ............ و................ است . درس سوم

19. "دادن رای اعتماد" از نوع مراجعه به آرای عمومی ................ می باشد. درس چهارم

20. مرحله سوم رای دادن ................. است. درس پنجم

21. اشکال مختلف مشارکت سیاسی افراد را ................... معلوم می کند. درس چهارم

22. مهم ترین آسیب نظام سیاسی .................. است . درس هفتم

23. فساد و ارتشا یکی از عوامل موثر بر .................. محسوب می سود. درس هفتم

24. گروه گرایی یکی از عوامل موثر بر ...................... محسوب میشود. درس هفتم

پرسش های تشریحی

25.عواملی که موجب حفظ تعادل نظام اجتماعی میشوند را نام ببرید. درس اول

26.نقش سیاسی و نظام سیاسی را تعریف کنید. درس اول

27. در نظام خودکامه ،چه نقش هایی وجود داشت؟ درس دوم

28. چرا دیگر نظام های خودکامه قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعی نبودند؟ درس دوم

29. در نظام قانونی مردم چه چیزهایی را مشخص می کنند؟ درس دوم

30. تفاوت "قانون" در نظام های قانونی و خودکامه را بنویسید. درس دوم

31. دو ویژگی نظام قانونی را بنویسید. درس دو م

32. در نظام سیاسی چند نوع نقش را میتوان از یکدیگر تفکیک کرد؟ درس سوم

33. دو مورد از وظایف نقش رهبری را بنویسید. درس سوم

34. دو مورد از وظایف نقش ریاست جمهوری را بنویسید. درس سوم

35. دو مورد از وظایف نقش نمایندگی را بنویسید. درس سوم

36. وظیفه شورای نگهبان چیست؟ درس سوم

37. وظیفه مجلس خبرگان چیست؟ درس سوم

38. در قانون اساسی چند نوع شورا وجود دارد؟ درس سوم

39. فعالیت سیاسی را تعریف کنید. درس چهارم

40. مراجعه به آرای عمومی به چند صورت است؟ درس چهارم

41. احزاب چگونه گروههایی هستند؟ درس چهارم

42. احزاب چه فعالیت هایی انجام می دهند ؟ (دو مورد ) درس چهارم

43. چرا احزاب و گروهها از رسانه ها استفاده می کنند؟(دو مورد) درس چهارم

44. به چه انتخابی ، انتخاب کور می گویند ؟ درس پنجم

45.از چه راه هایی میتوانیم نامزدها را شناسایی کنیم؟ درس پنجم

46.مراحل انتخاب نامزد مورد نظر و رای دادن را به ترتیب نام ببرید . درس پنجم

47. چرا انتخاب نماینده کار مشكلي است؟ درس پنجم

48. رابطه بین نظام سیاسی و خانواده را به صورت مختصر توضیح دهید. درس ششم

49. هنگامی که حکومتی مشروعیت خود را از دست بدهد ،چه روی خواهد داد؟ درس هفتم

50. چه عواملی موجب عدم مشروعیت نظام سیاسی می شود ؟ درس هفتم
 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

jamal چهار شنبه 22 آذر 1391برچسب:, نظر بدهید!

آخرین مطالب ارسالی
اخبار مدرسه
معدل نفرات اول تا سوم
دانلود نمونه سوال زبان 1
برگه امتحانی یک دانش آموز خیلی باهوش !
دانستنیهای بامزه
10درس جالب از انشتین
5 مدرسه جالب غیر عادی در دنیا
آیادنیا در دی ماه ۱۳۹۱ تمام می شود ؟
ثابت شد: امکان رشد دوباره مغز بعد از سنین بلوغ
نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی
نمونه سوالات فیزیک فصل اول
چرا بعد از یک آزمون اینقدر خسته می شویم؟
آخرین دستاورد مهندسان ژنتیک: مگسهایی که بلدند بشمارند
مجموعه سوالات چهارگزينه اي كتاب زبان اول متوسطه
اخبار مدرسه
بازیهای ریاضی
مکعب روبیک
سایتی برای سلامتی شما
دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی
خواندن فکر شما از پشت مانیتور
درباره وب
باسلام.به وبلاگ کلاس اولی های مدرسه امام خمینی درگهان خوش آمدید . وبلاگ ما جز فعالیت های اموزشی و درسی شامل مباحث دیگری نیز می باشد می گین چی ؟! به زودی ................... لطفا از تمامی صفحات دیدن نمایید.

آمار کاربران

چه کسانی به ما لینک دادند؟

نوسندگان
jamal

لینک دوستان
کلاس شیمی نمونه دولتی خوارزمی
اموزش زبان انگلیسی
مجتمع اموزش و پرورشی مولوی گیاهدان
سرویس وبلا گدهی
ردیاب ماشین
جلوپنجره اریو
اریو زوتی z300
ازدواج موقت
جلو پنجره ایکس 60
امن ترین درگاه پرداخت اینترنتی

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان وبلاگ درسی و تفریحی و اموزشی کلاس اول دبیرستانی ها و آدرس aval_ekh.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

قالب وبلاگ کتاب الکترونیکی

بخش ویژه
ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 37
بازدید دیروز : 5
بازدید هفته : 62
بازدید ماه : 125
بازدید کل : 24267
تعداد مطالب : 44
تعداد نظرات : 6
تعداد آنلاین : 1پیام خو

آمار وبلاگ:
 

بازدید امروز : 37
بازدید دیروز : 5
بازدید هفته : 62
بازدید ماه : 125
بازدید کل : 24267
تعداد مطالب : 44
تعداد نظرات : 6
تعداد آنلاین : 1

كد ماوس